Print

Rekvizīti

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Reģ. Nr. LV90000049834
Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050
Valsts kase
Konta Nr. LV27TREL2140144017000
Kods: TRELLV22