Par ugunsdrošības noteikumiem

Par ugunsdzēsības aparātu pārbaudēm

Izstrādājot jaunos Ugunsdrošības noteikumus tika pārskatītas ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas prasības. No noteikumiem tika svītrots Latvijas standarts LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”, vienlaikus Ugunsdrošības noteikumos iekļaujot pamatprasības par ugunsdzēsības aparātu apskates un tehniskās apkopes biežumu un personu atbildību.

Par elektroinstalācijas pārbaudēm

Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Arī līdz šim (līdz 2016.gadam, kad stājās spēkā jaunie Ugunsdrošības noteikumi (MK noteikumi Nr.238)) prasība par elektroinstalācijas pārbaudes veikšanu ir bijusi iekļauta Ugunsdrošības noteikumos. Jaunajos noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums (no reizi 6 gados uz reizi 10 gados) un kopš 2017.gada 1.septembra iekļauta prasība veikt elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi arī ar termokameru.

Par dūmu detektoriem

No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir jāuzstāda dūmu detektori. Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā darbību nodrošina baterija. Ugunsdrošības noteikumu 119.punkts paredz, ka: „Viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli, un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomu ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.” Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā, jo noteikumu 120.pants nosaka, ka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.

Par tvaika nosūcējiem

Jauno Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums: “daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. T elpās, kurās atrodas dabas gāzes iekārtas (piem., gāzes plītis dzīvojamo māju virtuvēs), ir ierīkota dabīgā ventilācijas sistēma, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā neveidotos bīstama gāzes koncentrācija. Šāds aizliegums paredzēts, jo situācijā, kad dabīgās ventilācijas kanālam pievieno mehānisko ventilācijas sistēmu un nav nodrošināta dabīgā ventilācija, gāzes noplūdes gadījumā izveidosies sprādzienbīstama gāzes koncentrācija un rodoties aizdedzināšanas avotam notiks sprādziens  ar iespējamu tālāku degšanu, ugunsgrēku.