Par evakuācijas izejāmPrint

Kā ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā tirdzniecības centra apmeklētājiem tiek darīts zināms, ka tiem ir jāpamet ēka pa evakuācijas izeju? 

Objektos ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, par nepieciešamību evakuēties vēstīs skaņas signāls.

Vietās, kur ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, tai ir jāiedarbojas līdz ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu vai automātisko ugunsdzēsības sistēmu.

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem:

“170. Iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, evakuācijas paziņojumu translē ne mazāk kā 30 minūtes.

171. Evakuācijas paziņojumu translē visu evakuācijas laiku šādā secībā:

171.1. uzmanību piesaistošs signāls (4–10 sekundes);

171.2. īss klusuma brīdis (1–2 sekundes);

171.3. evakuācijas ziņojums;

171.4. klusuma brīdis (1–5 sekundes).”

Personālam ir jārīkojas atbilstoši objekta ugunsdrošības instrukcijai, kurā tiek aprakstīta arī rīcība ugunsgrēka gadījumā, tostarp – cilvēku evakuācijas kārtība.

 

Kā atrast evakuācijas izejas, kā tām jābūt apzīmētām?

 

Vispirms, vēlamies aicināt publisko objektu apmeklētājus, ienākot telpās, pievērst uzmanību evakuācijas plānam un tuvākajām evakuācijas izejām.

Evakuācijas plānam ir jābūt izstrādātam un izvietotam publiskajos objektos, kuros vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem.

“230. Evakuācijas plāna minimālais izmērs ir 210 x 297 mm. Evakuācijas plānam ir grafiskā un teksta daļa.

231. Evakuācijas plāna grafisko daļu izstrādā, pamatojoties uz būvprojekta arhitektūras daļas vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas stāvu plāniem (tehniskās inventarizācijas lietas stāvu plāniem), norādot:

231.1. evakuācijas izejas, evakuācijas maršrutus un virzienus (piemēram, RAL-6032 krāsas nepārtraukta līnija ar virziena norādi);

231.2. evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes (piemēram, signālkrāsojums RAL–6032);

231.3. ugunsdzēsības un evakuācijas ārējās kāpnes;

231.4. ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas;

231.5. evakuācijas plāna izvietojuma vietu "Jūs atrodaties šeit" (apzīmē ar oranžu punktu);

231.6. manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas.

232. Evakuācijas plāna teksta daļā iekļauj īsu informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

233. Publiskā objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, evakuācijas plāna teksta daļu valsts valodā papildina ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.

234. Evakuācijas plāns ir aktuāls, pārskatāms un izvietots katrā stāvā labi redzamā un apgaismotā vietā.”

Durvis evakuācijas ceļos ir apzīmētas ar 5.5., 5.6. un 5.9. zīmi (1. pielikums).

Evakuācijas ceļus un izejas apzīmē ar 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.7. un 5.8. zīmi (1. pielikums).

Zīmēm jābūt izvietotām tā, lai tās varētu viegli pamanīt un tās nemaldinātu cilvēkus.

Turklāt zīmes, kas norāda evakuācijas ceļu un izeju, kas paredzēta vismaz 50 cilvēku evakuācijai vai ja evakuācijas ceļš pārsniedz 20 m, nodrošina ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota (jāuzstāda izgaismotas zīmes).


Cik evakuācijas izejām jābūt tirdzniecības centrā? Kādiem parametriem evakuācijas izejām, ceļiem ir jāatbilst?

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem:

“239. Publiskā vai saimnieciskās darbības objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties:

239.1. vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;

239.2. vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;

239.3. vairāk par 1000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.

241. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1 m, pa to atļauts evakuēt cilvēkus, kuru skaits nepārsniedz 50. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1–1,2 m, pa to atļauts evakuēt 51–250 cilvēkus. Ja evakuējamo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotām telpām pārsniedz 250 lietotājus, evakuācijas ceļa summārais platums katriem nākamajiem 100 lietotājiem ir par 50 cm lielāks.”

Minētās noteikumu 239. punkta un 241. punkta  prasības neattiecas uz objektu, kura būvprojektā paredzēti citi evakuācijas risinājumi. Ja objekta būvprojektā ir paredzēti citi evakuācijas risinājumi, tos norāda ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar šo noteikumu 180.2. apakšpunktu.


Evakuācijas durvīm ir jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez atslēgas un apzīmētām ar attiecīgām drošības zīmēm. Ko tas nozīmē praktiski?

Praktiski – durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt viegli atveramām no telpu iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.  Un par aizkavējumu un šķērsli uzskatāms jebkas, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm, piemēram, priekšmeti, kas aizšķērso piekļuvi durvīm, aizslēgtas durvis ar nepieejamu atslēgu.

Objektos ar bīdāmām, paceļamām durvīm vai virpuļdurvīm - tām ir jābūt aprīkotām ar ierīcēm manuālai atvēršanai vai ierīcēm, kas nodrošina automātisku durvju atvēršanu un nobloķēšanu atvērtā stāvoklī ugunsgrēka gadījumā.


Kur personas var vērsties, lai ziņotu par iespējamiem evakuācijas normu pārkāpumiem publiskās ēkās? Kādas pazīmes par to liecina?

Lai ziņotu par iespējamiem ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem, iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu jebkurā VUGD struktūrvienībā vai rakstīt e-pastu uz vugd.gov.lvvugd.

Iespējamie pārkāpumi, kurus visbiežāk novēro publisko objektu apmeklētāji, ir saistīti ar evakuācijas ceļu un durvju aizkraušanu ar priekšmetiem, kas varētu aizkavēt cilvēkus izkļūšanu no telpām evakuācijas gadījumā.

“246. Evakuācijas ceļos aizliegts:

246.3. cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem un slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm vai citādi ierobežot to atvēršanu no iekšpuses;

246.5. evakuācijai paredzētās durvis, kā arī pārejas uz būves daļām un izeju uz ārējām evakuācijas kāpnēm aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;

246.6. pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības;

246.7. izvietot dekorācijas, apdares materiālus (spoguļus vai citus gaismu atstarojošus pārklājumus) vai apgaismes iekārtas, kas var maldināt cilvēkus evakuācijas laikā. Šā punkta prasības attiecas arī uz cilvēku evakuācijai paredzētajām durvīm;

246.8. novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem;

246.9. izvietot uz grīdas segumu (pārklājumu) un dekorācijas, kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju; ....”

 

Ieteikmi

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā tirdzniecības centrā, teātrī, kinoteātrī, diskotēkā, klubā

Ugunsgrēka vai evakuācijas izziņošanas gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju.

Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadījumā neizmantojiet liftu. Lifts var apstāties stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Lifta šahta var būt stipri piedūmota.

Ievērojiet objekta apsardzes darbinieku un personāla dotos norādījumus.

Stipra sadūmojuma gadījumā pārvietojieties uz izeju gar sienām, iespējami tuvāk grīdai.

Bez nepieciešamības neuzturieties negadījuma vietas tuvumā.

Ja esat novietojis negadījuma vietas tuvumā savu automašīnu, pēc iespējas ātri to aizbrauciet, atbrīvojot vietu operatīvajam transportam.