Par ugunsdzēsības aparātu pārbaudēmPrint

Izstrādājot jaunos Ugunsdrošības noteikumus tika pārskatītas ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas prasības. No noteikumiem tika svītrots Latvijas standarts LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”, vienlaikus Ugunsdrošības noteikumos iekļaujot pamatprasības par ugunsdzēsības aparātu apskates un tehniskās apkopes biežumu un personu atbildību.

Kāda ir jaunā kārtība ugunsdzēsības aparātu tehniskajai apkopei?

Lai sabiedrība varētu savlaicīgi sagatavoties pārmaiņām, Ugunsdrošības noteikumu prasībām par ugunsdzēsības aparātu uzturēšanu tika noteikts pārejas laiks līdz 2018.gada 1.janvārim. Līdz 2017.gada 31.decembrim ugunsdzēsības aprātu tehnisko apkopi veica atbilstoši Latvijas standartam LVS 332:2003 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”: reizi divos gados – pulvera, ūdens un putu ugunsdzēsības aparātiem, un reizi piecos gados – ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem.

Savukārt 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskai apkopei. Saskaņā ar noteikumu 273.punktu: “ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām”, savukārt 274.punktā noteikts, ka “ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados”.

Kas ir vizuālā pārbaude un cik bieži tā ir jāveic? Ar ko tā atšķiras no tehniskās apkopes?

Starp ugunsdzēsības aparāta tehniskajām apkopēm veicama vizuāla pārbaude vismaz reizi gadā vai reizi sešos mēnešos, ja pastāv vandālisma risks vai atmosfēras apstākļu iedarbība. Atšķirībā no tehniskās apkopes, vizuālās pārbaudies veikšanai, nav nepieciešamas īpašas prasmes vai izglītība ugunsdrošības jomā. Vizuālās apskates nolūks ir pārliecināties, vai aparātam nav mehānisku bojājumu, korozijas vai nepietiekams spiediens. (Mehāniski bojājumi, korozija, nepietiekams spiediens arī ir biežāk novērotās problēmas).

Kas ir jāievēro privātpersonai, juridiskai personai, uzņēmumiem, lai izpildītu visas prasības (uzlīme, aparātu skaits, kur jānovieto aparāts, žurnāls u.tml.)?

Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos ir būtiski mainīta kārtība, kādā nosaka objektā nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu daudzumu, kas ir īpaši būtiski saimnieciskās darbības un publiskajiem objektiem. Ugunsdzēsības aparātu skaits ir jānosaka atkarībā no to dzēstspējas, nevis tilpuma. Ugunsdrošības noteikumos ir iekļauta jaunā aprēķina kārtība.

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem, dzīvokļos ugunsdzēsības aparātiem nav jābūt, bet privātmāju no 2020.gada 1.janvāra ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.  

Kā minēts Ugunsdrošības noteikumu 247.punktā noteikts, ka “saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, tehnoloģiskā procesa ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus”. Savukārt 248.punktā papildināts par aparātu izvēli “ja objektā un teritorijā var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināms uz dažādām ugunsgrēku klasēm, ugunsdzēsības aparātus izvēlas tādus, lai tie atbilstu katrai no šīm klasēm”.

Ieraksti par tehnisko apkopi vai vizuālo apkopi nav jāveic žurnālos, bet jānorāda uzlīmēs. Noteikumu 3. un 4. pielikumā ir norādīts, kādai informācijai ir jābūt norādītai uz uzlīmēm.

Uzlīme par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu)

 

Datums, kurā veikta ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums)

Ir vai nav konstatēts bojājums

Personas vārds, uzvārds un paraksts

     
     

 

Uzlīme par veikto ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi

 

Uzlīmes kārtas numurs Ugunsdzēsības aparāta ražotājs un izplatītājs Ugunsdzēsības aparāta ražošanas gads
Tehniskās apkopes veicēja nosaukums, reģistrācijas numurs un sertifikāta numurs Iepriekšējās tehniskās apkopes datums, tās veicēja nosaukums un reģistrācijas numurs Tehniskās apkopes datums

Svarīgi atcerēties, ka ugunsdzēsības aparātam ir jābūt novietotam redzamā, viegli pieejamā vietā!