Par elektroinstalācijas pārbaudēmPrint

Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Arī līdz šim (līdz 2016.gadam, kad stājās spēkā jaunie Ugunsdrošības noteikumi (MK noteikumi Nr.238)) prasība par elektroinstalācijas pārbaudes veikšanu ir bijusi iekļauta Ugunsdrošības noteikumos.

Jaunajos noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums (no reizi 6 gados uz reizi 10 gados) un kopš 2017.gada 1.septembra iekļauta prasība veikt elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi arī ar termokameru.

Kas ir elektroinstalācija?

Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos, kas stājās spēkā 2016. gada 1. septembrī, iekļauta termina “elektroinstalācija” definīcija, kas nosaka, ka elektroinstalācija ir “elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei”.

Vai tā ir jauna prasība?

Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Arī līdz šim (līdz 2016.gadam, kad stājās spēkā jaunie Ugunsdrošības noteikumi (MK noteikumi Nr.238)) prasība par elektroinstalācijas pārbaudes veikšanu ir bijusi iekļauta Ugunsdrošības noteikumos.

Jaunajos noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums (no reizi 6 gados uz reizi 10 gados) un iekļauta prasība veikt elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru.

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos (2016. gada 1. septembrī) tika mainīts elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudes biežums. Iepriekš noteikumos, bija noteikts, ka elektroinstalācijas pārbaude ir jāveic reizi 6 gados, taču jauno Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts nosaka, ka: “Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir: 56.1. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados; 56.2. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā”.

No 2017.gada 1.septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru. Noteikumu 58.punktā noteikts, ka: “Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums).”

Prasība par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ir ieviesta ar mērķi veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, jo šīs pārbaudes laikā var konstatēt kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti, piemēram, vai kontaktsavienojums netiek pārslogots (nekarst) un vai tas ir pareizi izbūvēts (nerada bīstamu pārejas pretestību).

Termokamerai Ugunsdrošības noteikumos nav noteiktas specifiskas prasības. Tai jāspēj identificēt (vizualizēt) paaugstinātu siltuma avotu elektroinstalācijā, nozarkārbā, elektrosadales skapī un citviet. Termokamerai jābūt ar CE marķējumu un ekspluatācijas instrukciju valsts valodā. Turklāt ir jābūt iespējai termokameras veidoto attēlu izdrukāt. Gadījumos, kad elektroinstalācijas pārbaudes veikšanai objektā tiek pieaicināts pakalpojuma sniedzējs, ir jāpārliecinās, ka tā rīcībā esošā termokamera spēs nodrošināt iepriekš minēto attēlu izdruku.

Kontaktu atbilstības kritērijus un elektroietaišu termiskā stāvokļa novērtēšanai ir jāpielieto Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumu Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasības un Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas energostandarts LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”. Minētais energostandarts ir pieejams tīmekļvietnē: http://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf.

Kas veic pārbaudi?

Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība.

Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem ir jānoformē pārbaudes akts, kura veidlapa ir noteikta Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumā. Minētajam pārbaudes aktam ir jāpievieno darba veicēja darba veikšanas tiesību apliecinošs dokuments, mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopija un elektroinstalācijas shēma.

Kādos objektos ir jāveic elektroinstalācijas pārbaude?

Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, tai skaitā, arī dzīvojamās mājas koplietošanas daļās, gan dzīvokļos. Elektroinstalācijas pārbaudi dzīvojamās mājas koplietošanas daļās nodrošina daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona jeb pārvaldnieks, toties dzīvokļos – dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā, tādējādi dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs pats var izvēlēties uzņēmumu vai personu, kas veic elektroinstalācijas pārbaudi dzīvoklī.