Print

Tiesību akti

Likumi

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

Civilās aizsardzības likums (zaudējis spēku ar 2016.gada 1.oktobri)

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (spēkā ar 2016.gada 1.oktobri)

Valsts civilās aizsardzības plāns

Valsts civilās aizsardzības plāns

Ministru kabineta noteikumi

MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumi nr.398 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums"

MK 2013.gada 17.septembra noteikumi nr.885 ""Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

MK 2004.gada 03.marta noteikumi nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus" (zaudējis spēku ar 20.05.2016.)

MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus" (spēkā ar 20.05.2016.)

MK 2012.gada 17.aprīļa noteikumi nr.279 „Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti"

MK 2003.gada 11.novembra noteikumi nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība"

MK 2003.gada 9.decembra noteikumi nr.686 „Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām"

MK 2008.gada 10.jūnija noteikumi nr.420 „Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus"

MK 2006.gada 14.marta noteikumi nr.118 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā"

MK 2004.gada 07.augusta noteikumi nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti"

MK 2007.gada 11.decembra noteikumi nr. 842 „Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība"

MK 2007.gada 02.jūnija noteikumi nr.340 „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība"

Ugunsdrošības uzraudzības jomu regulējošie MK noteikumi

MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā ar 2016.gada 1.septembri)

MK 2004.gada 17.februāra noteikumi nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi"  (zaudējis spēku ar 2016.gada 1.septembrim)

MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumi nr. 282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi"
 

Civilās aizsardzības jomu regulējošie MK noteikumi

MK 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1260 „Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole"

MK 2009.gada 22.septembra noteikumi Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību"

MK 2009.gada 22.septembra noteikumi Nr.1078 „Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"

MK 2008.gada 22.septembra noteikumi nr.772 „Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

MK 2007.gada 18.septembra noteikumi Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai"

MK 2007.gada 11.septembra noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"

MK 2007.gada 07.augusta noteikumi nr.530 „Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība"

MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība"

MK 2016.gada 1.marta noteikumi Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"

MK 2009.gada 30.jūnija noteikumi nr.659 „Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība"