Fotokonkurss "Ugunsdzēsējs glābējs - mans varonis"Print

Konkursa nolikums

NOLIKUMS

1. Vispārējs apraksts

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) rīko fotokonkursu “Ugunsdzēsējs glābējs – mans varonis!” (turpmāk – konkurss).

Konkurss ir veltīts ugunsdzēsēja glābēja profesijai, akcentējot tās varonīgo un drošsirdīgo pusi, piemēram, cilvēku dzīvību glābšanu, ugunsgrēka dzēšanu vai sarežģītu glābšanas darbu veikšanu.

2. Konkursa mērķis un uzdevums

Konkursa mērķis ir parādīt ugunsdzēsēju glābēju darba daudzveidību, sarežģītību, kā arī viņu rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu, tādējādi popularizējot ugunsdzēsēja glābēja profesiju sabiedrībā.

Fotokonkursa galvenais uzdevums ir iesniegt oriģinālas un radošas fotogrāfijas par ugunsdzēsēju glābēju darbu un ikdienu (ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu procesu, ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības depo ēkām, ugunsdzēsēju glābēju sadarbību ar iedzīvotājiem, ugunsdzēsēju treniņiem un mācībām, izglītojošiem un preventīviem pasākumiem, u.c.).

3. Konkursa norises laiks

Konkurss norit no 2018.gada 15.marta līdz 2.maijam (ieskaitot).

4. Konkursa dalībnieki

Konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs ar savu izgatavoto fotogrāfiju.

Konkursā nedrīkst piedalīties žūrijas locekļi.

Fotografēšanas laikā nav pieļaujama atrašanās notikuma vietas norobežojošajā teritorijā vai jebkādā veidā traucēt ugunsdzēsēju glābēju darbu.

5. Fotogrāfiju iesniegšana

Fotogrāfijai jābūt autora oriģināldarbam.

Iesniedzot vai iesūtot konkursa darbu, tam klāt ir jāpievieno ziņas par autoru – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese un kontakttālrunis, un jāpievieno fotogrāfijas  apraksts - datums, laiks, vieta, notikuma veids, struktūrvienība, u.c. informāciju pēc autora ieskatiem.

Fotogrāfiju/ -as ar norādītu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, fotogrāfijas aprakstu konkursa dalībnieks drukātā veidā izmērā 300 mm x 450 mm nogādā VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļā Maskavas ielā 5, Rīgā vai sūtot pa pastu ar norādi “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai”, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV – 1050. Darbu iesniegšanas termiņš (klātienē un pasta zīmogs) – 2018.gada 2.maijs (ieskaitot).

Viens konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas.

6. Konkursa darbu tehniskās prasības

Fotoattēla garākās malas izmēram jābūt vismaz 5184 pixels.

Fotogrāfijām jābūt fotoreālistiskām. Fotogrāfijas pēcapstrāde pieļaujama tikai un vienīgi attēla tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina un neietekmē attēla saturu. Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai.

  • Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.
  • Uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.
  • Fotogrāfija nedrīkst būt digitāli ierāmēta.
  • Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota, apvienojot vairākus attēlus.
  • Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta būtiska pārveidošana vai iekopēšana no cita attēla).
  • Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.
  • Konkursa dalībniekiem ir jāsaglabā oriģinālais fails ar neizmainītiem EXIF datiem vai filmiņas negatīvs.

7. Konkursa darbu vērtēšana

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir VUGD priekšnieks O.Āboliņš, priekšnieka vietnieks K.Eklons, Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Inta Palkavniece, Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktors A.Mednis, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas vecākais speciālists (fotogrāfs) A.Vinks.

Katrs žūrijas loceklis konkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtēs 5 baļļu sistēmā, kur 5 ir visaugstākais vērtējums. Uzvarēs fotogrāfijas, kas summā saņems visaugstāko vērtējumu.

8. Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija

Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:

  • pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādītā autora darbs;
  • iesniegtajā darbā attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;
  • fotogrāfija satur motīvus, kas pārkāpj tiesību normas.

Dalībai konkursā nav atļauts izmantot fotogrāfijas, kuru izmantošanas tiesības dalībnieks ir nopircis vai uz kurām viņš ieguvis tiesības tās izmantot no attēlu datubāzēm.

Fotogrāfija tiek diskvalificēta, ja tās oriģinālais fails neatbilst Nolikumā noteiktajam izmēram.

9. Rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17.maijā – Ugunsdzēsēju un glābēju dienā, publicējot tos VUGD mājaslapā www.vugd.gov.lv, kā arī nosūtot informatīvu e-pastu konkursa uzvarētājiem.

Žūrijas vērtējumā 12 labākās konkursa dalībnieku iesniegtās fotogrāfijas tiks iekļautas VUGD 2019.gada kalendārā un autoriem piešķirtas piemiņas balvas no VUGD.

Dalībnieks apņemas pēc konkursa organizatoru pieprasījuma nogādāt uzvarējušās fotogrāfijas oriģinālo failu EPS, PSD vai TIFF formātā konkursa organizatoru rīcībā, izmantojot pieejamos tehniskos rīkus (zibatmiņas piegāde, ierakstīta CD piegāde, FTP u. c) 10 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas. Ja fotogrāfijas oriģinālais fails netiek iesniegts, dalībnieku diskvalificē un par uzvarētāju kļūst nākamās labākās bildes autors.

10. Citi nosacījumi:

Iesniedzot fotogrāfijas dalībai konkursā, to autors bez atlīdzības nodod VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-os darbus informatīvi izmantot, norādot autora vārdu un uzvārdu.

Fotokonkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt šī Nolikuma saturu, informāciju par izmaiņām publicējot tīmekļa vietnē www.vugd.gov.lv un e-pastā vai telefoniski informējot par to konkursa dalībniekus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas un paziņošanas brīža.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā konkursa dalībnieki var uzdot interesējošos jautājumus konkursa organizētājiem, nosūtot e-pastu: vugd.gov.lvpresevai zvanot uz tālr. nr. 67075871.